(1)
Zhang Yongheng; Zhang Feng; Liu Hongxia. Developing Computational Thinking Education Though Training Among Chinese Students. J Sports Psychol 2021, 29, 194-209.